donderdag 10 juli 2008

geboden

In mijn vorige column schreef ik over verboden. Hieraan relaterend, attendeerde een medeblogger mij op de geboden van de Codex Alimentarius. Een link naar het bijgevoegde filmpje deed mijn verbazing stijgen. Het hield mijn sceptische aard behoorlijk bezig. Na urenlang gegoogled en gelezen te hebben kwam ik tot de conclusie, de lezer zelf z'n gezonde verstand te laten gebruiken en aldus met de opgedane wijsheid wel of niet tot een standpunt te komen. Nu is mij allang bekend dat er op wereldschaal gigantisch met ons voedsel genetisch wordt gemanipuleerd, aldus... 
*** Codex Alimentarius -latijn voor voedselboek- is een verzameling standaards en richtlijnen met betrekking tot voedsel, productie van levensmiddelen en voedselveiligheid. De commissie werd in 1962 door de Verenigde Naties opgericht als een intergouvernementele organisatie die zowel onder de verantwoordelijkheid van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) valt.
De
hoofddoelen van de Codex Alimentarius zijn:
* het beschermen van de gezondheid van consumenten
* het verzekeren van eerlijke handelspraktijken in de voedselhandel
* het bevorderen van harmonisering van alle voedselstandaarden, die opgesteld worden door internationale organisaties
De Codex Alimentarius stelt standaards en richtlijnen op voor alle vormen van voeding; consumentenproducten, halfproducten en grondstoffen. De meeste aandacht is er voor voedsel dat aan consumenten verkocht wordt. Naast normen voor specifiek voedsel, bevat de Codex Alimentarius algemene normen voor zaken als voedseletikettering, voedselhygiëne, additieven voor levensmiddelen, grenswaarden voor pesticiden en procedures om de veiligheid van voedselverwerking te beoordelen. Het bevat ook richtlijnen voor officiële import- en exportcontroles en certificatiesystemen voor voedsel.
De Codex Alimentarius wordt door de Wereldhandelsorganisatie gezien als de internationale autoriteit op het gebied van
voedselveiligheid  en consumentenbescherming.
Er wordt soms beweerd dat de Codex Alimentarius een napoleontische wet is, wat in zou houden dat alles wat niet expliciet door 'het Codex-reglement' is goedgekeurd automatisch verboden is. Echter, Codexnormen zijn geen wetten. Het zijn voornamelijk niet wettelijk geldende handelsnormen, waar internationaal consensus over bestaat. Ze zijn daarom erkend als handelsnormen door de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Ze worden soms overgenomen door landen wanneer nationale wetgeving met betrekking tot voedselveiligheid ontbreekt of wanneer landen zelf geen mogelijkheden hebben een eigen beleid te ontwikkelen. Een wettelijke status volgt pas indien landen de Codexnormen in hun eigen wetgeving opnemen. De Codex Alimentarius is dus geen hogere autoriteit die deze normen zonder inspraak oplegt.
In Europa zijn de Europese richtlijnen en verordeningen (en de implementatie daarvan door de lidstaten in nationale wetgeving) bepalend voor wat er wel en niet mag op het gebied van voedsel en voedselveiligheid. Vaak komen deze richtlijnen overeen met de Codexnormen, soms ook niet.
In de Europese Unie zijn voedingssupplementen die vitaminen en mineralen bevatten al sinds 2002 onderworpen aan een Europese Richtlijn. In tegenstelling tot de Codex Alimentarius betreft dit wel wetgeving die nageleefd moet worden en die los van de Codex Alimentarius tot stand is gekomen. De Richtlijn omvat onder meer een positieve lijst van vitaminen- en mineraalverbindingen die in voedingssupplementen gebruikt mogen worden omdat de veiligheid ervan ondubbelzinnig is vastgesteld. Het ligt in de bedoeling de richtlijn uit te breiden met andere nutriënten die in voedingssupplementen voorkomen. Ook worden er binnenkort maximale doseringen vastgesteld voor vitaminen en mineralen in voedingssupplementen.

Maar... is alles wel zoals het lijkt...

Naast gewoon voedsel stelt Codex tevens normen en richtlijnen voor: voedingssupplementen, vitaminen en mineralen; gezondheidsclaims; biologisch voedsel; genetisch gemodificeerd voedsel; voedseletikettering; adverteren; voedseladditieven en pesticideresidu's. Echter, zoals we op onderstaand filmpje en website kunnen zien, blijkt op al deze gebieden overtuigend dat Codex in toenemende mate economische belangen –met name die van de farmaceutische en chemische industrieën– in plaats van de gezondheid van mensen voorop stelt. Vitamines, mineralen en kruiden zullen illegaal worden en verboden zijn. Eigen keuzes -biologisch of onbespoten voedsel tot je nemen- zullen niet meer gemaakt kunnen worden. Einde van de persoonlijke vrijheid.
De Codex Alimentarius wordt de grootste bedreiging van de mensheid genoemd.
Wie na bovenstaand verhaal geïnteresseerd is geworden, verwijs ik gaarne naar onderstaande links.


*** bron: Wikipedia

Geen opmerkingen:

Een reactie posten